بدون شک اسیاب قهوه به اندازه اسپرسو اهمیت دارد اما اینکه چه برندی بگیریم

و برای جه کاربردی استفاده کنیم کاملا بستگی به بار کافه و کافه دار دارد